ค้นหาหัวข้อข่าว


กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
    ฝ่ายการศึกษาในระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
    ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่วนบริหารการศึกษา
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document