ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประจำวันที่ : 29 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564***

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่งเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัดฯ มาตรการการประหยัดไฟฟ้า การจัดกิจกรรม 9 ส.ในโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาในรายการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสถานศึกษา ประจำปี 2565 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดฯและเรื่องอื่นๆ เพื่อแจ้งให้ทราบ และร่วมกันพัฒนางานด้านต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีระบบถูกต้องตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีการต่อไป