ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565

ข่าวประจำวันที่ : 26 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565***

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการในระดับจังหวัด ขั้นตอนการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ การจัดเตรียมตลาดแรงงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
เพื่อมุ่งเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี