ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 20 ตุลาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564***
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางบัณฑิตา วงค์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุทัศนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ การฟ้อนเชิดชูเกียรติ ลำกลอนเชิดชูเกียรติ พิธีวางขันหมากเบ็ง และกล่าวเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อเมืองอุบลราชธานีด้วยการมอบที่ดินเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์ของแผ่นดิน ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลแขวงอุบลราชธานี บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ที่ตั้งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเดิม เป็นต้น
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี