ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี หารือข้อราชการของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 20 ตุลาคม 2564
*** อบจ.อุบลราชธานี หารือข้อราชการของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2***
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ ข้าราชการในสังกัดฯร่วมหารือข้อราชการของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 ณ ห้องประชุมฉัตรบงกช ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
เนื่องด้วยกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าพบนายกอบจ.อุบลราชธานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งรับฟังนโยบาย จุดเน้นและปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลงบประมาณในเชิงพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อให้การวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี