ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประจำวันที่ : 11 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565***


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้หารือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” และได้ค่าจ้างเพียงอัตราแรงงานขั้นต่ำ ให้มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมกับหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ภูมิเบศน์,จิรัฏฐกิตติ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี