ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

ข่าวประจำวันที่ : 07 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564***

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบโดยภายหลังการประชุมฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ณรงค์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี