ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประจำวันที่ : 07 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564***

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี