ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ข่าวประจำวันที่ : 27 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี, สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี, คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมประธานได้แจ้งเกี่ยวกับนโยบายดำเนินงาน 7 ด้าน รวมทั้งได้สรุปปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้จัดลำดับความสำคัญในแบบเสนอประเด็นการพัฒนาทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหาความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน เป็นแนวทางพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยภายหลังการประชุมฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ


Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง/กฤตพรต-พสธร-จิตชนก-ภาพเคลื่อนไหว/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี