ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

ข่าวประจำวันที่ : 23 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564***

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี