ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 15 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.อุบลราชธานี เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการบริหารการความเสี่ยงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 รวมทั้งให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.อุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประเมิน การควบคุม การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี