ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 15 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี***

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี โดย มีผศ.ประชุม ผงผ่าน ประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี
โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานบึงบัวของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและศึกษาชีวประวัติของพระอริยสงฆ์ และบุคคลสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสร้างงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี