ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประจำวันที่ : 10 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564***
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3 โดยมีนายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี นายอภิรักษ์ นามบุตร รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ปลัดอบจ.อุบลราชธานี รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยภายหลังการประชุมฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี