ค้นหาหัวข้อข่าว

บุคลากรอบจ.อุบลราชธานี รับมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ทำคุณความดี และทุ่มเททำงานด้านพัสดุสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 07 กันยายน 2564
***บุคลากรอบจ.อุบลราชธานี รับมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ทำคุณความดี และทุ่มเททำงานด้านพัสดุสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ประจำปี 2564***
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางเพชรรัตน์ บุญสะอาด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.อุบลราชธานี และ นางอัญชลี แสงสว่าง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณความดี และทุ่มเททำงานด้านพัสดุสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร และจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องเจ้าคำผงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจะได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ "นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น" และ "ผู้ปฏิบัติงานงานด้านการพัสดุดีเด่น" จากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดพิธีการมอบรางวัลได้ จึงมีกำหนดการเลื่อนไปก่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทั้ง 2 จังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวขึ้น
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี