ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

ข่าวประจำวันที่ : 30 สิงหาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ***
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีนายสมหมาย กอดแก้วปลัด อบจ.อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดีและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบันต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี