ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ข่าวประจำวันที่ : 16 สิงหาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565***
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมหมาย กอดแก้ว
ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรบงกช ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงนโยบายการทำงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน อันก่อให้เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
ทิศา-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี