ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดฯที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดฯที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564***
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางบัณฑิตา วงค์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อให้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด รู้จักหลักเลี่ยงและป้องกันตนเองได้ต่อไปในอนาคต
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ