ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 28 กรกฎาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้อง ประชุมฉัตรบงกช (บัวทอง) ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ลักษณะงาน/โครงการ/วงเงินงบประมาณ ที่ให้เบิกจ่าย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย หลักฐานและเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมเบศน์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี