ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ สำหรับงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่าน โปรแกรม Zoom

ข่าวประจำวันที่ : 22 กรกฎาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ สำหรับงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่าน โปรแกรม Zoom***
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลังอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ สำหรับงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom จากโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี