ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประจำวันที่ : 02 กรกฎาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด***
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. อุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลตินันท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ
โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจนการเขียนโครงการ/รูปแบบ มาตารฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนฯ การโอนลด-โอนเพิ่ม การขอรับสนับสนุนงบประมาณที่เกินศักยภาพ การขออนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม และเงินรายได้สถานศึกษาในรายการที่เกี่ยวเนื่องกับสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี