ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 25 พฤษภาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564***
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้ประชุมหารือ เกี่ยวกับการเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี และพิจารณากรอบการจัดงาน ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านการจัดกิจกรรมโดยรูปแบบการจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน และงบประมาณในการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathaniPao www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ณรงค์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี