ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) 5 ด้าน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) 5 ด้าน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี***
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเชน สายโน ผู้อำนวยการ
กองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ทีลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ประจำปี งบประมาณ 25654 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 239 แห่ง ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. ด้านการบัญชี 4. ด้านการควบคุมและการตรวจสอบทางการคลัง และ 5.ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ซึ่งแบบประเมินทั้ง 5 ด้าน เป็นเครื่องมือในการสอบถามและประเมินว่า อปท.มีการบริหารจัดการด้านการคลัง สอดคล้องกับพระราบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้ทราบว่ามีประเด็นใดบ้างที่ อปท.ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/UBONRATCHATHANI.PAO/
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ