ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ข่าวประจำวันที่ : 12 มีนาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564***
วันที่ 12 มีนาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอภิรักษ์ นามบุตร รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ พร้อมเปิดกิจกรรมและประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งมีนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ อบจ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ด้วยชมรมผู้สูงอายุ อบจ.อุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมและประชุมคณะกรรมการชมรม ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำหรับชมรมผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรมวันเกิด ผู้บริหารพบปะพร้อมมอบนโยบาย การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ กำหนดการเดือนเมษายน และกิจกรรมสุขภาพกาย (อาหาร การยืดเยีบด ฤาษีดัดตน หัวเราะบำบัด) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อให้การจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ อบจ.อุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathaniPao www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ณรงค์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี