ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ข่าวประจำวันที่ : 10 มีนาคม 2563

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

.....วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
.....สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS)ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้

สมใจ-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี