ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหารือ การใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.

ข่าวประจำวันที่ : 23 มกราคม 2563

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหารือ การใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.

.....วันที่ 23 มกราคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุม เรื่องการใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุบลราชธานี ที่ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุม ได้หารือถึง ประเด็นโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท. ซึ่งโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทไอรีครูท จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน จากนั้นที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับการประเมินผลเบื้องต้นระบบการยื่นชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมออนไลน์ของ อบจ. ผลการดำเนินงาน/ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ปัญหาอุปสรรคของระบบออนไลน์ที่พบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แนวทางการจัดทำคู่มือประกอบการใช้งานระบบรับชำระภาษีออนไลน์ และแนวทางการสื่อสารกับผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษีผ่านช่องทาง Line เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วต่อผู้ประกอบการฯ ต่อไป
จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี