ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการฯ จ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการฯ จ.อุบลราชธานี

.....วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม สถานีค้าปลีกน้ำมันและก๊าซ และสถานีค้าปลีกยาสูบ จำนวน 240 ราย เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง ณ ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี
เนื่องด้วยปัจจุบันรัฐบาลมี นโยบาย Thailand 4.0 ด้าน National e-Payment เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ การให้บริการระบบการยื่นแบบชำระภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคประชาชน และภาคบริษัทเอกชน โดยมีแนวทางเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้น
อบจ.อุบลราชธานี (กองคลัง) จึงจัดประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับ 3 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทไอรีครูท จำกัด สำหรับการประชุมชีแจงดังกล่าว วิทยากรผู้พัฒนาระบบจากบริษัทไอรีครูท จำกัด และผู้แทนธนาคารกรุงไทย ได้มาให้ความรู้หลักวิชาการเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการยื่นชำระภาษีออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ อบจ.อุบลราชธานี ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีเพิ่มมากชึ้นต่อไป
จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/กฤตพรต,ธีรพล,โกศล-ช่างเทคนิค/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg