ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 26 กรกฎาคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี***
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อบจ. อุบลราชธานี โดยมีผู้ประกอบการน้ำมันเข้าร่วมประชุม สัมมนา จำนวน 120 แห่ง โดยนายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.อุบลราชธานี ได้จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการน้ำมัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันทราบถึงขั้นตอนการจดทะเบียน การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี รวมถึงบทลงโทษอื่นๆตามกฎหมาย จากนั้นอบจ.อุบลราชธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันที่ได้ชำระภาษีน้ำมันให้ อบจ. อุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือต่อทางราชการ มาเป็นอย่างดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการไปอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย จารุณี-ข่าว/ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg