ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***

ข่าวประจำวันที่ : 04 มิถุนายน 2562

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ***

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นาย สวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg