อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
07 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564
07 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
27 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
10 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
09 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
26 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

 

สภาอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
18 สิงหาคม 2564 - สภาอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

 

นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
18 สิงหาคม 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
20 พฤษภาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2564
03 พฤษภาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองอุบลฯ
29 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เมืองอุบลฯ

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.โขงเจียม
18 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.โขงเจียม

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.ศรีเมืองใหม่
16 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.ศรีเมืองใหม่

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เขมราฐ
15 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.เขมราฐ

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวารินชำราบ
09 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวารินชำราบ
 
 
(กองแผนฯ) หนังสือที่เกี่ยวข้อง (1)
 
(กองแผนฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 
(กองแผนฯ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)
 
(กองแผนฯ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (12)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (27)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาสามปี (55)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาสี่ปี (12)
 
(กองแผนฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (9)
 
(กองแผนฯ) แผนดำเนินงานประจำปี (36)
 
(กองแผนฯ) สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล (11)
 
(กองแผนฯ) รายงานแสดงผลการปฏบัติงานประจำปี (13)
 
(กองแผนฯ) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (3)
 
(กองแผนฯ) บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (3)
 
(กองแผนฯ) โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด (10)
 
(กองแผนฯ) การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) (2)
 
(กองแผนฯ) การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 
(กองแผนฯ) การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (1)
 
(กองแผนฯ) ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
 
(กองแผนฯ) กำหนดการประชุม (1)
 
 
 
วัชรินทร์  เผ่าภูรี
นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผน
และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Untitled Document