อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยโครงการ “พัฒนารูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน”ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
05 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยโครงการ “พัฒนารูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน”ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
01 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
31 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
19 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
18 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
04 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
24 พฤษภาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะกรรมการกิจการขนส่ง สภา อบจ. อุบลราชธานี ประชุม ครั้งที่ 2/2564
03 พฤษภาคม 2564 - คณะกรรมการกิจการขนส่ง สภา อบจ. อุบลราชธานี ประชุม ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร(ด่านช่องเม็ก) เพื่อให้บริการด้านการขนส่งประจำทางดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
12 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร(ด่านช่องเม็ก) เพื่อให้บริการด้านการขนส่งประจำทางดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
11 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อบจ.อุบลราชธานี
10 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อบจ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินบริเวณหาดสวนยา
22 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินบริเวณหาดสวนยา

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
28 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดฝีกอบรม "ตามโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุน" ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดฝีกอบรม "ตามโครงการส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุน" ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563
22 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563
 
 
(กองกิจการพาณิชย์) ข่าวประกาศ (17)
 
(กองกิจการพาณิชย์) รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี (25)
 
(กองกิจการพาณิชย์) ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (2)
 
(กองกิจการพาณิชย์) คำขอจดทะเบียนการค้า (อบจ.01-1)
 
(กองกิจการพาณิชย์) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (1)
 
 
 
กองกิจการพานิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริณา แก้วมาก
นางศิริณา แก้วมาก
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการพาณิชย์
ศูนย์ OTOP
ฝ่ายกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานีขนส่งเดชอุดม
สถานีขนส่งสิรินธร (ช่องเม็ก)
ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
Untitled Document