อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ สำหรับงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่าน โปรแกรม Zoom
22 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ สำหรับงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่าน โปรแกรม Zoom

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือข้อสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท.
17 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือข้อสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท.

 

อบจ.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) 5 ด้าน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
17 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ให้ข้อมูลแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) 5 ด้าน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (ครูในสังกัดฯ) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อบจ.อุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
13 พฤศจิกายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (ครูในสังกัดฯ) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อบจ.อุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)***
07 ตุลาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)***

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
19 สิงหาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการโรงแรมในเขต จ.อุบลราชธานี ภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19
31 กรกฎาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการโรงแรมในเขต จ.อุบลราชธานี ภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบ Line Official Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
10 มิถุนายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบ Line Official Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
10 มีนาคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหารือ การใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.
23 มกราคม 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหารือ การใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการฯ จ.อุบลราชธานี
26 พฤศจิกายน 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการฯ จ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
17 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
27 สิงหาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 

***อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี***
26 กรกฎาคม 2562 - ***อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมสัมมนา ผู้ประกอบการน้ำมันในเขตจังหวัดอุบลราชธานี***

 

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ***
05 กรกฎาคม 2562 - *** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ***
 
 
(กองคลัง) กฎหมายและระเบียบที่น่ารู้ (8)
 
(กองคลัง) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (4)
 
(กองคลัง) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (3)
 
(กองคลัง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (5)
 
(กองคลัง) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบเดือน (29)
 
(กองคลัง) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน (3)
 
(กองคลัง) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (5)
 
(กองคลัง) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (5)
 
(กองคลัง) แผนออกปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี (28)
 
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เชน สายโน
นายเชน สายโน
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายเร่งรัด/จัดเก็บรายได้
Untitled Document