อบจ.อุบลราชธานี หารือข้อราชการของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
20 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี หารือข้อราชการของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564
07 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
07 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
27 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
23 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
15 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
15 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
10 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
09 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
03 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
26 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
23 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

 

นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
18 สิงหาคม 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
16 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
28 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
(กองแผนฯ) หนังสือที่เกี่ยวข้อง (1)
 
(กองแผนฯ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)
 
(กองแผนฯ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)
 
(กองแผนฯ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (12)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (27)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาสามปี (55)
 
(กองแผนฯ) แผนพัฒนาสี่ปี (12)
 
(กองแผนฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (9)
 
(กองแผนฯ) แผนดำเนินงานประจำปี (36)
 
(กองแผนฯ) สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล (11)
 
(กองแผนฯ) รายงานแสดงผลการปฏบัติงานประจำปี (13)
 
(กองแผนฯ) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (3)
 
(กองแผนฯ) บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (3)
 
(กองแผนฯ) โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด (10)
 
(กองแผนฯ) การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) (2)
 
(กองแผนฯ) การจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 
(กองแผนฯ) การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (1)
 
(กองแผนฯ) ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
 
(กองแผนฯ) กำหนดการประชุม (1)
 
 
 
วัชรินทร์  เผ่าภูรี
นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผน
และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Untitled Document