อบจ อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564 - อบจ อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีประจำเดือนตุลาคม 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
26 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงเรือสำรวจลำน้ำมูล เพื่อเตรียมแผนเฝ้าระวังน้ำท่วม
23 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงเรือสำรวจลำน้ำมูล เพื่อเตรียมแผนเฝ้าระวังน้ำท่วม

 

อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
18 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
05 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2564
22 กันยายน 2564 - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
13 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพ
10 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพ

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564
02 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

 

นายกอบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการ “เบิ่งบ้าน เบิ่งเมือง”ทาง สวท.อุบลราชธานี
30 สิงหาคม 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการ “เบิ่งบ้าน เบิ่งเมือง”ทาง สวท.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
25 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ฉบับที่ 1 ) โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
11 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ฉบับที่ 1 ) โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

 

อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส) ประจำปี 2564 และ kick off big cleaning day
30 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส) ประจำปี 2564 และ kick off big cleaning day

 

อบจ.จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2564
30 กรกฎาคม 2564 - อบจ.จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 6/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564
29 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564
 
 
(สำนักปลัด) ประชาสัมพันธ์ (8)
 
(สำนักปลัด) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ. (24)
 
(สำนักปลัด) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (15)
 
(สำนักปลัด) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1)
 
 
 
นางวิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนิติการ
Untitled Document