+34
°
C
+35°
+25°
อุบลราชธานี
, 29
+35° +26°
+34° +25°
+35° +26°
+35° +26°
+35° +28°
+35° +28°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน

(ทำเนียบฝ่ายบริหาร : ข้าราชการประจำ) นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2564 - ปัจจุบัน) (1)
 
(ทำเนียบฝ่ายบริหาร) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2564 - ปัจจุบัน) (1)
 
(ทำเนียบฝ่ายบริหาร) นายสวัสดิ์ ฤทธิ์สิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 - 2563 (1)
 
(ทำเนียบฝ่ายบริหาร) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ปี 2551 - 2555 (2)