+34
°
C
+35°
+25°
อุบลราชธานี
, 29
+35° +26°
+34° +25°
+35° +26°
+35° +26°
+35° +28°
+35° +28°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o22(1) ประกาศประกวดราคา
o22(2) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง
o22(3) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา
o22(4) ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25(1) ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
o25(2) ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26(1) ( การวางแผนกำลังคน) แผนอัตรากำลัง 3 ปี
o26(1-1) ( การวางแผนกำลังคน) รวมแผนอัตรากำลัง 3 ปี
o26(2) (การพัฒนาบุคลากร) แผนพัฒนาข้าราชการ อบจ.อบ.
o26(2-1) ( การพัฒนาบุคลากร) รวมแผนพัฒนาข้าราชการ อบจ.อบ.
o26(3) ( การพัฒนาบุคลากร) โครงการอบรมปรับโครงสร้าง
o26(4) ( ความก้าวหน้าในสายอาชีพ) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
o26(5) ( การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย) ข้อคิดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27(1) (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) การสรรหาสายบริหาร
o27(2) (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) ประกาศ กจจ อบ เรื่อง เงื่อนไขการคัดเลือกกรณีพิเศษ
o27(2-1) ( การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
o27(3) ( การพัฒนาบุคลากร) เเผนพัฒนาข้าราชการ
o27(4) ( การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) ประกาศ กจจ อบ กำหนดจำนวนครั้งการลา
o27(4-1) ( การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
o27(5) ( การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) เกณฑ์การให้คุณให้โทษ
o27(5-1) ( การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) กำหนดจำนวนครั้งการลา
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o28(1) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
o28(2) รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
o28(3) โครงการอบรมวินัย