เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 29 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่11 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาไหทอง หมู่ที่5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
รายงานงบประมาณการเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวารี หมู่ที่13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นใต้ หมู่ที่5 ตำบลหนองไฮ - บ้านทรายทอง หมู่ที่2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผำตก หมู่ที่5 ตำบลโคกก่อง - บ้านหนองเทา หมู่ที่5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาสุก หมู่ที่7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่15 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่3 ตำบลกองโพน - บ้านโนนขุมคำ หมู่ที่7 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล้า หมู่ที่4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ - บ้านดงบัง หมู่ที่10 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่7 ตำบลระเว - บ้านาชุมชน หมู่ที่8 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก 25 ตุลาคม 2564 pdf
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) 21 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่6 ตำบลหัวดอน - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ที่9 ตำบลท่าหลวง - บ้านดอนตูม หมู่ที่6 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 20 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 19 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่3 ตำบลสองคอน - บ้านนามน หมู่ที่3 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่16 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านหินลาด หมู่ที่6 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยวาจา 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่4 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอกไม้งาม หมู่ที่15 ตำบลกุดชมภู - บ้านนาดี หมู่ที่5 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิงบาก หมู่ที่3 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านศรีอุดม หมู่ที่8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส หมู่ที่2 ตำบลโนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนในภารกิจ ถ่ายโอนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 ตุลาคม 2564 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 4361 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>