เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 20 ตุลาคม 2564 pdf
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08 ตุลาคม 2564 pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 กันยายน 2564 pdf
ริบเงินประกันสัญญา เข้าเป็นรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 13 กันยายน 2564 pdf
ประกาศ อบจ.อุบลฯ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่จะว่างลง กรณีเกษียณอายุราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07 กันยายน 2564 pdf
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 17 สิงหาคม 2564 pdf
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น 12 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยญชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 28 เมษายน 2564 pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการสาธารณสุข และด้านการเมืองการปกครอง 08 เมษายน 2564 pdf
ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 29 มีนาคม 2564 pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรคบุคคลเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 24 มีนาคม 2564 pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 18 มีนาคม 2564 pdf
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 10 มีนาคม 2564 pdf
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มีนาคม 2564 pdf
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 15 มกราคม 2564 pdf
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 08 ธันวาคม 2563 pdf
ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 pdf
ขอแจ้งสถานที่และเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง (แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 pdf
ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 pdf
แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง (แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 pdf
แบบขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง (แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 pdf
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 24 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 23 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง 23 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 18 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 16 พฤศจิกายน 2563
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 13 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 09 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 04 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 03 พฤศจิกายน 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 29 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 28 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 22 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 21 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 20 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 19 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 14 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 12 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 08 ตุลาคม 2563
สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม) 07 ตุลาคม 2563
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 214 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 Next>