ข้อมูลวิชาการ : (การจัดการความรู้ (KM)) พระราชบัญญัติ

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
พระราชบญญั ัติ องค์การบรหารส่วนจงหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบบทั ี่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] 16 พฤศจิกายน 2557 pdf
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 24 กรกฎาคม 2557 pdf
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 24 มกราคม 2557 pdf
แสดง 1 - 3 บทความ จากทั้งหมด 3 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]