ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 29 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่15 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นใต้ หมู่ที่5 ตำบลหนองไฮ - บ้านทรายทอง หมู่ที่2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวารี หมู่ที่13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 05 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่2 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านค้อ หมู่ที่9 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 04 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่11 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาไหทอง หมู่ที่5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 04 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่7 ตำบลระเว - บ้านาชุมชน หมู่ที่8 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 01 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส หมู่ที่2 ตำบลโนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิงบาก หมู่ที่3 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านศรีอุดม หมู่ที่8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาสุก หมู่ที่7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอกไม้งาม หมู่ที่15 ตำบลกุดชมภู - บ้านนาดี หมู่ที่5 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล้า หมู่ที่4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผำตก หมู่ที่5 ตำบลโคกก่อง - บ้านหนองเทา หมู่ที่5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0027 บ้านสำโรง - บ้านสวัสดิ์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2142 แยกทางหลวงหมายเลข อบ.2050 - เชื่อมถนน รพช.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเภาชมภู หมู่ที่12 ตำบลหนองนกทา - บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่21 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 17 กันยายน 2564 pdf
โครงการจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 10 ลำ 02 กันยายน 2564 pdf
โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) 02 กันยายน 2564 pdf
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02 กันยายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2114 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ-บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1-0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านตุงลุงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่10 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่2 ตำบลห้วยยาง - บ้านวังอ่าง หมู่ที่7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่12 ตำบลโนนกุง - บ้านแก้งอะฮวน หมู่ที่6 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 27 สิงหาคม 2564 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 1102 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]