ข้อมูลวิชาการ : (สำนักการศึกษา) เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 13 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 11 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนบัวงามวิทยา 11 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่งความเป็นเลิศ (Nakamwittaya Academy) 07 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 07 ธันวาคม 2562 pdf
การประเมินโครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
รูปแบบการเสริมพลังอำนาจการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 09 มกราคม 2560
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน 29 ธันวาคม 2559 pdf
แสดง 1 - 9 บทความ จากทั้งหมด 9 บทความ หน้าที่แสดง : 1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]