ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่11 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาไหทอง หมู่ที่5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี 28 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุวรรณวารี หมู่ที่13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสามัคคี หมู่ที่12 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านดอนม่วง หมู่ที่6 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างโหง่นใต้ หมู่ที่5 ตำบลหนองไฮ - บ้านทรายทอง หมู่ที่2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล้า หมู่ที่4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผำตก หมู่ที่5 ตำบลโคกก่อง - บ้านหนองเทา หมู่ที่5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผาสุก หมู่ที่7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผ่าน หมู่ที่7 ตำบลระเว - บ้านาชุมชน หมู่ที่8 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่15 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่6 ตำบลหัวดอน - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 19 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิงบาก หมู่ที่3 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านศรีอุดม หมู่ที่8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส หมู่ที่2 ตำบลโนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอกไม้งาม หมู่ที่15 ตำบลกุดชมภู - บ้านนาดี หมู่ที่5 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจ แบบสะพายหลัง จำนวน 6 ชุด 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.2142 แยกทางหลวงหมายเลข อบ.2050 - เชื่อมถนน รพช.อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 12 ชุด 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0084 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างรั้วหน้าอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0027 บ้านสำโรง - บ้านสวัสดิ์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่9 ตำบลนาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 08 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่11 ตำบลพะลาน- ทางหลวงหมายเลข 2112 อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 07 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง หมู่ที่5 ตำบลไร่น้อย - บ้านหนองเค็ง หมู่ที่2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 06 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน 05 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 05 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างหลังคาอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันตกสนามฟุตบอลกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2564 pdf
โครงการตกแต่งภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธาสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 13 กันยายน 2564 pdf
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 662 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]