ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่3 ตำบลสองคอน - บ้านนามน หมู่ที่3 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 25 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์สามัคคี ม.8 ต.บัวงาม-บ้านโนนใหญ่ ม.10 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไฮตาก ม.7 ต.แก้ง-ทางหลวงหมายเลข 2171 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเทิง ม.5 ต.ไร่น้อย-บ้านหนองเค็ง ม.2 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำหนามแท่ง ม.8 ต.นาคาย-บ้านห้วยดู่ ม.3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง ม.14 ต.ไร่น้อย-บ้านนาดูนน้อย ม.16 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ม.7 ต.หัวเรือ-บ้านทุ่งใหญ่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง ม.2 ต.คำครั่ง-บ้านหนองสนม ม.2 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ ม.12 ต.ทุ่งเทิง-บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินลาด ม.3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย-บ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช-เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนงาม ม.13 ต.โพนงาม-บ้านโนนโพธิ์ ม.20 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม-บ้านหนองกระบือ ม.5 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 23 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนทอง ม.7 ต.บ้านไทย-บ้านค้อทอง ม.3 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านนาห่อม ม.1 ต.นาห่อม-บ้านหนองสนม ม.8 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง ม.7 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย-บ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจ่าย ม.5 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล-บ้านคำหนามแท่ง ม.8 อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสุข ม.1 ต.ศรีสุข-บ้านยางขี้นก ม.1 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชขธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองมันปลา ม.16 ต.นาจะหลวย-ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชาดฮี ม.5 ต.นาโพธิ์-บ้านไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปู่ยา ม.9 ต.นาเยีย อ.นาเยีย-บ้านโนนยานาง ม.11 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกน้อย ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย-บ้านดงกระชู ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านบก ม.2 ต.หนองทันน้ำ-บ้านฟ้าห่วน ม.4 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลศ์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนแคน ม.14 ต.โพนเมือง-บ้านไผ่ ม.3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง-บ้านคำสว่าง ม.8 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพ็ก ม.8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา-เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตุงลุง ม.5 ต.โขงเจียม-บ้านถ้ำป่อง ม.8 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอือด ม.8 ต.นาคำ- บ้านกุดก่วย ม.7 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก ม.6 ต.หนองไฮ-บ้านอาเลา ม.1 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าเมือง ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง-บ้านนาดูนเหนือ ม.13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล ม.10 ต.นาตาล-ทางหลวงหมายเลข 2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเบ็ญจ์ ม.5 ต.หนองอ้ม-บ้านโคกชำแระ ม.3 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี่ ม.1 ต.กระโสบ-บ้านดงแสนสุข ม.15 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาคำ ม.3 ต.แก่งโดม-บ้านห้วยแสนพราย ม.13 ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 17 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโซง ม.1 ต.โซง-บ้านหนองทัพ ม.6 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง ม.11 ต.หัวนา-บ้านดอนติ้ว ม.5 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 17 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแคน ม.2 ต.ตบหู-บ้านใหม่พัฒนา ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 17 กรกฎาคม 2560
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 414 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]