ข้อมูลวิชาการ : (กองพัสดุฯ) ข่าวประกาศสอบราคา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่5 ตำบลบุ่งมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่1 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบอน หมู่ที่2 ตำบลบอน อำเภอสำโรง - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบอน หมู่ที่2 ตำบลบอน อำเภอสำโรง - บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2563 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา - บ้านท่าข้องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 23 พฤษภาคม 2561
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีOverlay) สาย บ.ดอนเสาโฮงพัฒนา ม.30 ต.เมืองเดช-บ.ห่องเตย ม.6 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ ม.32 ต.เมืองเดช-บ้านาเจริญ ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 2 ม.5 ต.โพนงาม-บ้านแจ้งสว่าง ม.15 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 23 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ ม.12 ต.สระสมิง-บ้านดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 23 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก ม.5 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง - บ้านเตย ม.8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งสมบูรณ์ ม.9 ต.ห้วยข่า-บ้านหนองสิลา ม.4 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำน้อย ม.2 ต.เตย-บ้านเหล่าข้าว ม.7 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแถลง ม.14 ต.โพนงาม-บ้านเก่ากลาง ม.12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ม.11 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี-บ้านหนองคับคา ม.3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีเติ่ง ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง ม.3 ต.สว่าง-บ้านสะพานโดม ม.8 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม ม.3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านคำสะอาด ม.5 ต.ยางใหย๋ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง ม.1 ต.หนามแท่ง-ทางหลวงหมายเลข2135 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดูกใส ม.2 ต.โนนกาหลง - บ้านราษฎร์เจริญ ม.7 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ ม.10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล - บ้านหนองบัว ม.3 ต.แก่งแค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองฮี ม.8 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน-บ.หนองบ่อ ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิก ม.6 ต.แพงใหญ่-บ้านเหล่าดอนย่านาง ม.11 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง ม.6 ต.คำไฮใหญ่ - บ้านค้อ ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ ม.6 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านหนองเค็ม ม.6 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานวล ม.4 ต.คำครั่ง - บ้านหนองยาว ม.9 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ ม.8 ต.นาเจริญ-บ้านม่วง ม.3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกเทิง ม.1 ต.จิกเทิง - บ้านคำหว้า ม.1 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย ม.2 ต.พะลาน-ทางหลวงหมายเลข2112 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน ม.4 ต.ถ้ำแข้ - บ้านดงเจริญ ม.10 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง ม.12 ต.ดุมใหญ่-บ้านสงยาง ม.10 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ ม.8 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง-บ้านนามึน ม.10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาโน ม.4 ต.นาโพธิ์ - บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย ม.8 ต.โคกจาน-ทางหลวงหมายเลข2134 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแข็งขยัน ม.8 ต.โนนสว่าง-บ้านน้ำเกลี้ยง ม.3 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง ม.7 ต.ศรีสุข-บ้านโนนรัง ม.7 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง ม.5 ต.โพนแพง-บ้่านหนองไม้ตาย ม.8 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสันต์ ม.29 ต.เมืองเดช - บ้านศรีนวลพัฒนา ม.11 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม ม.14 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา ม.6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองหลาง ม.7 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง ม.2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน ม.11 ต.ชีทวน - บ้านโนนจาน ม.7 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์์ ม.1 ต.นาโพธิ์-บ้านจงเจริญ ม.11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 20 มีนาคม 2561
แสดง 1 - 40 บทความ จากทั้งหมด 250 บทความ หน้าที่แสดง : 1 2 3 4 5 6 7 Next>
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 
 
 
]