สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3) 29 กรกฎาคม 2564 pdf
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2) 29 เมษายน 2564 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผลการดำเนิงาน ไตรมาสที่1) 28 มกราคม 2564 pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 23 พฤศจิกายน 2563 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3) 30 กรกฎาคม 2563 pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลการดำเนินงานไตรมาสที่2) 29 เมษายน 2563 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 30 มีนาคม 2562 pdf
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 ธันวาคม 2561 pdf
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 30 เมษายน 2561 pdf
ดูสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลทั้งหมด

 
รายงานแสดงผลการปฏบัติงานประจำปี

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 25 พฤษภาคม 2564 pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562 15 พฤษภาคม 2563 pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 27 พฤษภาคม 2562
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2560 28 พฤษภาคม 2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 2559 11 พฤษภาคม 2560
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2558 22 มิถุนายน 2559 pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2557 27 พฤษภาคม 2558 pdf
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 14 พฤษภาคม 2557
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 30 มีนาคม 2555
ดูรายงานแสดงผลการปฏบัติงานประจำปีทั้งหมด

วัชรินทร์  เผ่าภูรี
นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี
ผู้อำนวยการกองแผน
และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Untitled Document