มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2563

การแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าหารือรองผู้ว่าฯเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2560

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3607 เรื่อง แต่งตั้งคณะการทำงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]