คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.
 
       
รายละเอียด :

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(จากข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา, 27 กุมภาพันธ์ 2551) 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้ย้ายทะเบียนบ้านจากเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไปยังเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้ง
- ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรไปตรวจสอบรายชื่อของตนในประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบชื่อ นามสกุล และที่เลือกตั้งว่าเราจะต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งใด
- ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบชื่อ –นามสกุล และที่เลือกตั้ง ได้จากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.10) ซึ่งส่งถึงเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล พร้อมนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุที่ไปเลือกตั้งไม่ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) หรือจะแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
การเสียสิทธิ 6 ประการ เมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า ฯ กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก อบต.
- สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
- สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก อบต.
- สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
- สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
- สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า ฯ กทม. นายก อบต. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
ข้อสังเกต
การเสียสิทธินั้นจะได้สิทธิต่าง ๆ ที่เสียไปกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในครั้งต่อไป ดังนี้

ถ้าหากการเสียสิทธินั้นเกิดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติคือ ส.ส. หรือ ส.ว. จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิที่เสียไปจึงจะได้กลับคืนมา
ถ้าหากการเสียสิทธิเกิดจากการที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ส.ท. สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ส.ก. นายก อบต. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา หรือผู้ว่า ฯ กทม อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิที่เสียไปในระดับท้องถิ่นจึงจะได้กลับคืนมา

วิธีการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
- การเลือกตั้ง นายก อบจ. ใช้เขตพื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครนายก อบจ.ได้ 1 คน
- การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ใช้เขตอำเภอ กิ่งอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง หากอำเภอใดมีสมาชิกสภา อบจ.มากกว่า 1 คน จะแบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภา อบจ. ที่มีในอำเภอนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. ได้ 1 คน
ข้อสังเกตการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.

กรณีที่ไม่เคยย้าย หรือย้ายแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกิน 1 ปี มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.
กรณีที่มีการย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน
* คนละจังหวัด ไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.
* คนละอำเภอ แต่อยู่ภายในจังหวัดเดียวกัน อยู่แห่งละไม่ครบ 1 ปี แต่เมื่อนำระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมารวมกันเกินกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะนายก อบจ.เพียงอย่างเดียว
* คนละตำบลหรือหมู่บ้าน แต่อยู่ภายในอำเภอเดียวกันและเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. เดียวกัน อยู่แห่งละไม่ครบ 1 ปี แต่นำระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมารวมกันเกินกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.
* คนละตำบลหรือหมู่บ้าน แต่อยู่ภายในอำเภอเดียวกัน และคนละเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. อยู่แห่งละไม่ครบ 1 ปี แต่นำระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมารวมกันเกินกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะนายก อบจ.
กรณีย้ายชื่อในทะเบียนบ้านมาจากคนละจังหวัดและอยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ 1 ปี ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งนกยก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
ขั้นตอนการลงคะแนน

ตรวจลำดับที่ของตัวเองในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อ (หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา) ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2. เขียนชื่อและสกุล หรือพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กรณีที่มีการเลือกตั้งพร้อมกัน คือ บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบจ.
3. เข้าคูหาเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครบัตรเลือกตั้งละ 1 คนใน “ช่องทำเครื่องหมาย” หากไม่ต้องการเลือกใคร ทำเครื่องหมายกากบาทใน “ช่องไม่ลงคะแนน”
4. พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

ที่มา http://eco-town.dpim.go.th/article/detail.php?id=1119

 
       
  ลงประกาศวันที่ : 2008-03-15 09:35:24 โดย : Administrator