แผนที่ เขตเลือกตั้ง พิบูลมังสาหาร 1
     
     
     
 
ข้อมูลผู้สมัครในเขต พิบูลมังสาหาร 1
 
 
 
หมายเลข 1
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 1
อำเภอ พิบูลมังสาหาร
นายสายันต์ แน่นดี
   
 
 
หมายเลข 2
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 1
อำเภอ พิบูลมังสาหาร
นายแป้ แสนทวีสุข
   
 
 
หมายเลข 3
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 1
อำเภอ พิบูลมังสาหาร
นายวิรัตน์ ทวีเกษม
   
 
 
หมายเลข 4
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 1
อำเภอ พิบูลมังสาหาร
นายสุดเขต ธาระธรรม
   
 
     
     
 
 
ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งภายในเขตพิบูลมังสาหาร 1
 
 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนวัดหลวง ที่ศาลาการเปรียญวัดหลวง ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 5. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนวัดสวนสวรรค์ ที่ศาลาบำเพ็ญบุญวัดสวนสวรรค์ ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 6. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนวัดภูเขาแก้ว บริเวณวัดภูเขาแก้ว(กางเต้นท์) ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 7. หน่วยเลือกตั้งที่ 8 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนหน้าสภอ.พิบูลฯ บริเวณหน้าชุมชนหน้าสภอ.พิบูลฯ (กางเต้นท์) ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 8. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนวัดโพธิ์ตาก บริเวณศาลาบำเพ็ญบุญวัดโพธิ์ตาก ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 9. หน่วยเลือกตั้งที่ 10 สถานที่เลือกตั้ง ชุมชนศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก ที่ศาลากลางบ้าน ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 10. หน่วยเลือกตั้งที่ 12 สถานที่เลือกตั้ง สำนักงานเทศบาล บริเวณอาคารจอดรถยนต์ดับเพลิง ตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 11. หน่วยเลือกตั้งที่ 13 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก ตำบล ดอนจิก
 12. หน่วยเลือกตั้งที่ 14 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ตำบล ดอนจิก
 13. หน่วยเลือกตั้งที่ 15 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบล ดอนจิก
 14. หน่วยเลือกตั้งที่ 16 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล ดอนจิก
 15. หน่วยเลือกตั้งที่ 17 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้านนาดี ตำบล ดอนจิก
 16. หน่วยเลือกตั้งที่ 18 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านโนนลำดวน ตำบล ดอนจิก
 17. หน่วยเลือกตั้งที่ 19 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบล ดอนจิก
 18. หน่วยเลือกตั้งที่ 20 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านม่วงฮี ตำบล ดอนจิก
 19. หน่วยเลือกตั้งที่ 21 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านห้วยแดง ตำบล ดอนจิก
 20. หน่วยเลือกตั้งที่ 22 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้าน ตำบล ดอนจิก
 21. หน่วยเลือกตั้งที่ 23 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านม่วงแมด ตำบล ดอนจิก
 22. หน่วยเลือกตั้งที่ 24 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านแสง ตำบล ดอนจิก
 23. หน่วยเลือกตั้งที่ 25 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านดอนใหญ่ ตำบล ดอนจิก
 24. หน่วยเลือกตั้งที่ 26 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านดอนจิก ตำบล ดอนจิก
 25. หน่วยเลือกตั้งที่ 27 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านโคกสะอาด ตำบล ดอนจิก
 26. หน่วยเลือกตั้งที่ 28 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านนาเจริญ ตำบล ดอนจิก
 27. หน่วยเลือกตั้งที่ 29 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้านสมบูรณ์สามัคคี ตำบล ดอนจิก
 28. หน่วยเลือกตั้งที่ 30 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านม่วงงาม ตำบล ดอนจิก
 29. หน่วยเลือกตั้งที่ 31 สถานที่เลือกตั้ง วัดบ้านทุ่งแสงตะวัน ตำบล ดอนจิก
 30. หน่วยเลือกตั้งที่ 32 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้านโนนเจริญ ตำบล ดอนจิก
 31. หน่วยเลือกตั้งที่ 33 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้านใหม่ผาสุก ตำบล ดอนจิก
 32. หน่วยเลือกตั้งที่ 34 สถานที่เลือกตั้ง วัดแก่งเจริญ ตำบล ดอนจิก
 33. หน่วยเลือกตั้งที่ 35 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้านทุ่งเทวา ตำบล ดอนจิก
 34. หน่วยเลือกตั้งที่ 36 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านปากโดม ตำบล โพธิ์ไทร
 35. หน่วยเลือกตั้งที่ 37 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 36. หน่วยเลือกตั้งที่ 38 สถานที่เลือกตั้ง วัดท่าช้าง ตำบล โพธิ์ไทร
 37. หน่วยเลือกตั้งที่ 39 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 38. หน่วยเลือกตั้งที่ 40 สถานที่เลือกตั้ง วัดเดื่อโดม ตำบล โพธิ์ไทร
 39. หน่วยเลือกตั้งที่ 41 สถานที่เลือกตั้ง วัดสร้างแก้วเหนือ ตำบล โพธิ์ไทร
 40. หน่วยเลือกตั้งที่ 42 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านวังแคน ตำบล โพธิ์ไทร
 41. หน่วยเลือกตั้งที่ 43 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 42. หน่วยเลือกตั้งที่ 44 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 43. หน่วยเลือกตั้งที่ 45 สถานที่เลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบล โพธิ์ไทร
 44. หน่วยเลือกตั้งที่ 46 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนนางามผลแก้ว(อุปถัมภ์) ตำบล โพธิ์ไทร
 45. หน่วยเลือกตั้งที่ 47 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม ตำบล โพธิ์ไทร
 46. หน่วยเลือกตั้งที่ 48 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 47. หน่วยเลือกตั้งที่ 49 สถานที่เลือกตั้ง วัดคำยาง ตำบล โพธิ์ไทร
 48. หน่วยเลือกตั้งที่ 50 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล โพธิ์ไทร
 49. หน่วยเลือกตั้งที่ 51 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) ตำบล โพธิ์ไทร
 50. หน่วยเลือกตั้งที่ 52 สถานที่เลือกตั้ง วัดทรัพย์เจริญ ตำบล โพธิ์ไทร
 51. หน่วยเลือกตั้งที่ 53 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 52. หน่วยเลือกตั้งที่ 54 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 53. หน่วยเลือกตั้งที่ 56 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 54. หน่วยเลือกตั้งที่ 57 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 55. หน่วยเลือกตั้งที่ 58 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 56. หน่วยเลือกตั้งที่ 59 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคม ตำบล ไร่ใต้
 57. หน่วยเลือกตั้งที่ 60 สถานที่เลือกตั้ง ตำบล โพธิ์ไทร
 58. หน่วยเลือกตั้งที่ 61 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านโนนค้อคุลุ ตำบล ไร่ใต้
 59. หน่วยเลือกตั้งที่ 62 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาวัดเจริญศรีสุข ตำบล ไร่ใต้
 60. หน่วยเลือกตั้งที่ 63 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้าน ตำบล ไร่ใต้
 61. หน่วยเลือกตั้งที่ 64 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้าน ตำบล ไร่ใต้
 62. หน่วยเลือกตั้งที่ 65 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาหมู่บ้าน ตำบล ไร่ใต้
 63. หน่วยเลือกตั้งที่ 66 สถานที่เลือกตั้ง ศาลาวัดภูหล่น ตำบล ไร่ใต้
 64. หน่วยเลือกตั้งที่ 67 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้าน ตำบล ไร่ใต้
 65. หน่วยเลือกตั้งที่ 68 สถานที่เลือกตั้ง กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่ใต้ ตำบล ไร่ใต้
 66. หน่วยเลือกตั้งที่ 69 สถานที่เลือกตั้ง ศาลากลางบ้าน ตำบล ไร่ใต้